ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Konsultasyon sa Wikang Banyaga

Trio-phone(Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono)Nagsisimula na ang pangangasiwa sa serbisyo ng pagtawag sa telepono!

Isinasagawa ang pag-sasalin o pag-interpret sa pamamagitan ng telepono sa pagitan ng telepono sa pagitan ng consulter, pampublikong institusyon at sumasangguning administribo o administrative consultation offices bilang pagtugon sa katanungan ng mga dayuhan.
Halimbawa ng konsultasyon

 • Nakatanggap ng abiso ng buwis para sa sasakyan ngunit hindi alam ang nilalaman.
 • Hindi alam kung paano mag-aplay para sa pabahay ng prepektura.
 • Nais malaman ang sistema ng Social Welfare.
 • Maghatid ng kagyat na pangangailangan sa paaralan.

Parran ng paggamit

 1. Mula sa landline /telepono o mobile phone, tumawag sa (Para sa triophone lamang).
 2. Pag-sagot ng consultant mula sa call center mangyari po lamang na ibigay ang partikular na lugar ng munisipyo at departamento o dibisyon sa loob nito , sabihin ang pakay at maghintay lamang.
 3. Ang consultant o ang sumasangguni ang syang tatawag sa taong nais ninyong maka-usap. Pagkatapos, ang tatlo ay maari nang mag-usap nang sabay-sabay.
  (Ang pagsasalin ay libre o walang bayad. Gayunman, ang tawag ay may bayad.)
  *Ang pag-saslin o interpret na may kaugnayan sa serbisyong administratibo ay limitado sa 10 minuto.
Para sa wikang tagalog
Telepono Araw Oras ng pagtanggap  
0574-25-1858

Lunes ~ Huwebes  

Biyernes

9:00~16:00

9:00~15:00

Kamo Prefectural Branch Office
(Minokamo City)
058-263-8066 Lunes hanggang Biyernes 9:30~16:30 Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu
(Gifu City)
<外部リンク>