ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

Pagpapagamot


Sistema ng Gifu para sa mga impormasyon pang medikal at emergency<外部リンク>
Makakahanap ng nga Ospital o Klinika ayon sa alam na wika.
(Nihonggo at Inglis lamang.)

<外部リンク>