Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Impormasyong Pangkagipitan

・Sa kasalukuyan, laganap ang epidemya ng trangkaso o influenza sa Prepetura ng Gifu.
Kinakailangan o importante ang pag-iingat upang maiwasan ang tuluyang paglaganap ng epidemya at pagkahawa ng bawat isa.

-Talaan ng pag-iingat upang hindi magkatrangkaso o influenza at upang hindi ito kumalat o makahawa.

-Sitwasyon ng epidemya sa prepektura (wikang Hapon lamangExternal Site).

 

Upang Ligtas na Mag- aliw sa Ilog