Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Resulta ng Pangangalap ng Opinyon ng mga Mamamayan ng Prepektura Komento ng Publiko

 

  Ang 「Pangunahing Hakbangin sa Pagpapalaganap ng Sama-samang Pamumuhay ng Iba’t ibang Kultura sa Gifu Ken」na binuo noong Pebrero, 2007 at nirebisa noong Marso 2012 ay naglalayon na maisakatuparan ang pagbuo ng komunidad (komunidad na may iba’t ibang kultura) sa Prepektura ng may paggalang sa kultura at pag-iisip sa bawat naninirahang dayuhan upang makapamuhay ng payapa at komportable.

  Lumipas na ang 5 taon mula ng marebisa ang kasalukuyang hakbangin kaya nagsa-ayos ng pagbabago sa panukala para sa pang-5 taon mula 2017 na ibinase sa mga pagbabago sa kapaligiran na kinabibilangan ng mga dayuhang residente at mga bagong usapin.

  Tungkol sa hakbangin (panukala) na ito, nangalap ng opinyon sa mga mamamayan ng Prepektura nitong Enero 23, 2017 (Lunes) hangggang Pebrero 21, 2017 (Martes).

  Bilang resulta, mayroong natanggap na 18 na opinion. Pinagsama-sama ang mga opinyon kasama ng ideya ng Prepektura ayon sa mga sumusunod.

  Lubos na pinasasalamatan ang mga nagpadala ng kanilang opinyon.

Buod ng Resulta ng mga Opinyon

(1)Panahon ng Pangangalap sa mga Opinyon

   Mula Enero 23, 2017 (Lunes) hanggang Pebrero 21, 2017 (Martes)

(2)Bilang ng Opinyon

   18 na opinyon

(3)Nilalaman at Kasagutan sa Opinyon

        Resulta sa Pangangalap ng Opinyon (PDF Format65KB)

 

Plano

 

Buod ng (Panukala) Pangunahing Hakbangin sa Pagpapalaganap ng Sama-samang Pamumuhay ng Iba’t ibang Kultura sa Prepektura ng Gifu (286kb)

 

Para sa Katanungan

Gifu Prefecture Department of the Land of Clear Waters Development –

Policy Planning Division Multicultural Coexistence in Charge

Oras ng Tanggapan: 8:30 a.m. ~ 5:15 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo at Pista Opisyal)

Tel. No.:058-272-8197(Dir. Ln.)