Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Pagpapagamot


Sistema ng Gifu para sa mga impormasyon pang medikal at emergency
Makakahanap ng nga Ospital o Klinika ayon sa alam na wika.
(Nihonggo at Inglis lamang.)