Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Impormasyong Pangkabuhayan


Impormasyon para sa pamumuhay ng mga naninirahang dayuhan

Sa homepage ng Gifu International Center, may ibat-ibang klase ng impormasyon

Gifu ken Nihonggo Class(classroom)
Section na umaasikaso sa ibat-ibang lenguahe(language)
Gabay na libro pang kabuhayan / gabay na libro para sa prebensyon ng aksidente o disastre
Papapahayag ng Administrasyon(impormasyon ng interpreter)
Madalas itanong ng mga naninirahang dayuhan

Homepage address:http://www.gic.or.jp/tl/foreigner/(External Site)