Laktawan ang nabigasyon at pumunta sa Main Text

Dito mag-uumpisa ang Main Text

Konsultasyon sa Wikang Banyaga


 

Trio-phone(Pag-uusap ng Tatluhan sa Telepono)Nagsisimula na ang pangangasiwa sa serbisyo ng pagtawag sa telepono!

Isinasagawa ang pag-sasalin o pag-interpret sa pamamagitan ng telepono sa pagitan ng telepono sa pagitan ng consulter, pampublikong institusyon at sumasangguning administribo o administrative consultation offices bilang pagtugon sa katanungan ng mga dayuhan.

Halimbawa ng konsultasyon

  • Nakatanggap ng abiso ng buwis para sa sasakyan ngunit hindi alam ang nilalaman.
  • Hindi alam kung paano mag-aplay para sa pabahay ng prepektura.
  • Nais malaman ang sistema ng Social Welfare.
  • Maghatid ng kagyat na pangangailangan sa paaralan.

 

Parran ng paggamit

1.Mula sa landline /telepono o mobile phone, tumawag sa (Para sa triophone lamang).
2.Pag-sagot ng consultant mula sa call center mangyari po lamang na ibigay ang partikular na lugar ng munisipyo at departamento o dibisyon sa loob nito , sabihin ang pakay at maghintay lamang.
3.Ang consultant o ang sumasangguni ang syang tatawag sa taong nais ninyong maka-usap. Pagkatapos, ang tatlo ay maari nang mag-usap nang sabay-sabay.
(Ang pagsasalin ay libre o walang bayad. Gayunman, ang tawag ay may bayad.)

*Ang pag-saslin o interpret na may kaugnayan sa serbisyong administratibo ay limitado sa 10 minuto.

Para sa wikang tagalog

Telepono Araw Oras ng pagtanggap
0574-25-1858 Lunes hanggang Biyernes 9:00~16:00 Chuno Shinko Kyoku
(Minokamo City)
058-263-8066 Lunes hanggang Biyernes 9:30~16:30 Gifu International Center
(Gifu City)